learning (144) diary (109) picture (93) religion (91) recipe (38) IT (25) others (25) iium (24) video (17) language (14)

Friday, November 27, 2015

Huayu Pinyin Level 1

Assalamualaikum, Ni hao, konnichiwa,

This morning we will learn about talking in Mandarin. This one is being copied from a book that I used before with Zhang laoshi. I'm writing this simply because I want to remember better. But then suddenly I realized that I could remember the Chinese character better when I write it so many times. I will try to add up my vocabulary as much as I can during this holiday.hihi So, enjoy learning... It just needs more practice.. I also try to learn hokkien at the same time. haha I'm very high spirit to learn everything. ayoyoyo~~ hihi

Channel that I would like to recommend is Yangyang laoshi. She is very good teacher that I've ever met till now.But right until now, I really cannot differentiate the tone. It is pretty hard for me though.
get familiar with the toneDI4YI1 KE4 (LESSON 1) - Ni2 hao3 你好. (Salam sejahtera)
· Wang2 xiao3jie, ni3 hao3. 王小姐,你好。 (Salam Sejahtera Cik Wang)
· Ha1shan1 xian1sheng, ni3 hao3. 哈山 先生, 你好。 (Salam sejahtera Encik Hasan)
· Mei3ling2, ni3 hao3 ma? 美玲,你好吗? (Apa khabar Mei Ling?)
· Wo3 hen3 hao3, xie4xie. 我 很 好, 谢谢。 (Saya sangat baik, terima kasih)
· Ni3 mang2 ma? 你 忙 吗? (Kamu sibuk?)
· Hai2 hao3, bu4 mang2. 还 好, 不 忙。 (Tidak sibuk)
· Wo3 hen3 mang2. 我 很 忙。 (saya sangat sibuk)
· Zao3shang hao3. 早上好。 (selamat pagi)
· Lao3shi1, xia4wu3 hao3. 老师,下午好。 ( Selamat petang cikgu)
· Wan3shang hao3. 晚上 好。 (Selamat malam – berjumpa)
· Wan3 an1。 晚安。 (selamat malam –berpisah)
· Ni3men。你们。 (Kamu semua)
· Da4jia1 。大家。 (anda sekalian; semua orang)
· Ta1。 他。(dia)
· Ta1men. 他们。 (mereka)
· Hao3 jiu3 bu2 jian4. 好 久 不 见。 (sudah lama tidak berjumpa)
DIER4 KE (LESSON 2) – Ni3 jiao4 shen2me ming2zi? 你 叫 什么 名字?(Kamu dipanggil apa nama?)

· Ni3 jiao4 shen2me ming2zi? (Kamu dipanggil apa nama? – orang tua tanya orang muda)
· Wo3 jiao4 Ha1lin2. Ni3 ne? 我 叫 哈林。你 呢? (Saya Halim. Kamu pula?)
· Zhe4 shi4 wo3 de peng2you Luo2si1lan2. 这 是 我 的 朋友 罗斯兰。 (Ini adalah kawan saya Roslan)
· Ni3 hao3. Ni3 gui4xing4? 你 好。你 贵姓? (Apa surname kamu?-sopan)
· Wo3 xing4 Li3 , jiao4 Jia1ming2. 我 姓 李,叫 家明。 ( Nama keluarga saya Li, saya dipanggil dengan Jiaming)
· Xiao3jie, Wang2 jing1li3 zai4 ma? 小姐,王 经理 在 吗? ( Miss, pengurus Wang ada tak?)
· Zai4. Ni3 gui4xing4? 在。 你 贵姓? (ada)
· Li3 xian1sheng, qing3 deng3 yi2xia4. 李 先生, 请 等 一下。 (En. Li, tunggu sebentar)
· Qing3. (belanja; sila; sini)
· Hao3de, xie4xie. 好的,谢谢。 (Baiklah)
· Xiao4zhang3. (Guru Besar)
· He1cha2. (Minum teh)
· Chi1fan4. 吃饭。 (Makan)
· Ni3 de ba4ba zai4 ma? 你 的 爸爸 在 吗? (Bapa kamu ada tak?)
· Jiao4. 叫。(dipanggil dengan)
· Ming2zi. 名字。(nama)
· Qui4xing4. 贵姓。 (nama keluarga – sopan)
· Xing4. 姓。 (nama keluarga)
· Zhe4. 这。(ini)
· De. 的。(punya)
· Zai4. 在。 (berada, di)
· Mi4shu1. 秘书。(setiausaha)
· Yi2xia4. 一下。(sebentar)
· Nin2. 您。 (anda-sopan)
· Tai4tai. 太太。(puan; isteri)


DISAN1 KE (LESSON 3) – Ta1 shi4 shui2? 他 是 谁?(Dia siapa?)

· Ta1 shi4 A1ni1da2. 她 是 阿妮达。 (Dia Anida)
· Ta1 shi4 ni3 de nu3 peng2you ma? 她 是 你 的 奴 朋友 吗? (Do you have girlfriend?)
· Bu2 shi4. 不是。(tidak)
· Ta1 shi4 wo3 de ma1ma. 他 是 我 的 妈妈。 (Dia ialah mak saya)
· Ta1 shi4 bu shi4 ni3 de lao3shi1? / Ta shi ni de laoshi ma? 她 是 不 是 你 的 老师? / 她 是 你 的 老师 吗? (Adakah dia cikgu kamu?)
· You (memiliki)
· Zai (ada tapi kat tempat lain; di; sedang)
· Lao3shi1 zai4 ma? 老师 在 吗? ( Cikgu ada tak?)
· Ta1 shi4 bu shi4 ni3 de lao3shi1? 他 是 不是 你 的 老师? (Adakah dia cikgu kamu?)
· Bu2shi4. Ta1 shi4 wo3 de xue2sheng. 不是。她 是 我 的 学生。 (Bukan. Dia adalah pelajar saya)
· Wo3 shi ni3 de lao3shi1 我 是 你 的 老师。 (Saya adalah cikgu kamu)
· Ni3men shi4 wo3 de xue2sheng. (Kamu semua adalah pelajar saya)
· Ta1 shi4 Wang2 xiao3jie ma? / Ta1 shi4 bu shi4 Wang2 xiao3jie? 她 是 王 小姐 吗?/ 她 是 不 是 王 小姐? (Adakah dia Cik Wang Pengurus?)
· Shi4de. 是的。(ya)
· Ta1 shi4 bu shi4 zhe4li3 de jing1li3? 她 是 不 是 这里 的 经理? (Adakah dia pengurus di sini?)
· Bu2shi4. Ta1 bu2shi4 zhe4li3 de jing1li3, ta1 shi4 zhe4li3 de mi4shu1. 不是。 她 不是 这里 的 经理, 她 是 这里 的 秘书。 (Bukan. Dia bukan pengurus sini, dia adalah setiausaha sini)
· Didi (adik lelaki)
· Meimei (adik perempuan)
· Jiejie (kakak)
· Gege 哥哥。 (Abang)
· Sheng1ci2. 生词。(Perkataan baru)
· Shi4 bu shi4. 是 不 是。 (Adakah)
· Na4li 那里。(sana; situ)
· Tongxue (kawan)
· Xiongdi jiemei (adik beradik L&P)
· Ni3 de xi4zhu3ren4. 你 的 系主任。 (Dia adalah ketua kursus/bidang)
· Ni3 de nu3 peng2you jiao4 shen2me ming2zi? 你 的 奴 朋友 叫 什么 名字? (Kamu punya girlfriend dipanggil dengan nama apa?)
· Ta1 de ba4ba shi4 shui2? 他 的 爸爸 是 谁? (Siapa bapa dia?)
· Wang2 lao3shi1 bu2 zai4 zhe4li3. 王 老师 不 在 这里。 (CIkgu Wang taka da disini)
· Hao3 peng2you. 好 朋友。(Kawan baik)
· Lao3 peng2you. 老 朋友。(kawan lama)


DISI4 KE (LESSON 4) – Shu3yishu3 数一数 (Cuba kira)

· Zhe4li3 you3 duo1shao ge ren2? 这里 有 多少 个 人? (Berapa orang disini?)
· Shi2 ge ren2. 十 个 人。 (Sepuluh orang)
· Shui2 mei2you lai2? 谁 没有 来? (siapa tak datang?)
· A1li4 he2 Huang2 Li4hua2 。阿莉 和 黄 丽华。 (Ali dan Huang Lihua)
· Wang2 jing1li3 de ban4gong1shi4 zai4 ji3 lou2? 王 经理 的 办公室 在 几 楼? (Pejabat pengurus Wang di tingkat berapa?)
· Ban4gong1shi4 zai4 ji3 lou2? (Pejabat ditingkat berapa?)
· Ban4gong1shi4 zai4 ba1 lou2. 办公室 在 八 楼。 (Pejabat ada di tingkat 8)
· Ta1 de dian4hua4 ji3 hao4? 他 的 电话 几 号? (Berapa nombor telefon rumah dia?)
· Ta1 de shou3ji1 ji3 hao4? 他 的 手机 几 号? (Berapa nombor telefon bimbit dia?)
· Ni3 shi1 shenme ren? 你 是 什么 人? (Kamu siapa – orang apa?)
· Wo shi Hua2ren。我 是 华人。 (Saya orang Cina)
· Zhongguo ren (Orang Cina dari China)
· Malairen (Orang Melayu)
· Yinduren (Orang India)
· Ni bu shi Huaren. (Awak bukan orang Cina)
· Liang ge ren2。 (Dua orang)
· Duo1shao. 多少。 (Berapa –banyak kurang)
· Ling2. 零。 (kosong – nombor)
· Lou2. 楼。(Tingkat)
· Yao (Nak)
· Bu2 yao4. (Tak nak)
· Bu zai (Tak ada sini)
· You (Ada)
· Mei2you. 没有。 (Tak ada)
· Ni yao chi1fan4 ma? (Kamu nak makan tak?)
· Ni zhu zai ji3 lou2? (Kamu tinggal di tingkat berapa?)
· Da dian4hua4 (Menelefon)
· Er4 shi2 lou2。 二 十 楼。 (Tingkat 20)
· Shi2 qi1。 十 七。 (17)
· Si4 shi2 qi1。 四 十 七。 (47)
· Jiu3 shi2. 九 十。 (90)
· Yi1 bai3。 一 百。 (100)
· Er4 bai3 ling2 yi1。 二 百 零 一。 (201)
· San1 bai3 yi1 shi2。 三 百 一 十。 (310)
· Si4 bai3 er4 shi2。 四 百 二 十。 (420)
· San1 qian1 si4 bai3 er4 shi2 jiu3。 三 千 四 百 二 十 九。(3429)
· Yi1 qian1。一 千。 (1000)
· Yi1 qian1 ling2 er4。 一 千 零 二。 (1,002)
· Yi1 qian1 yi1 bai3。 一 千 一 百。 (1,100)
· Yi1 qian1 yi1 bai3 yi1 shi2 er4。 一 千 一 百 一 十 二。(1,112)
· Qi1 qian1 yi1 bai3 liu4 shi2。 七 千 一 百 六 十。 (7160)
· Yi1 wan4。 一 万。 (10,000)
· Liang wan4/Er4 wan4。 二 万。 (20,000)
· Shi2 wan4. 十 万。 (100,000)
· Yi1 bai3 wan4。一 百 万。 (1,000,000)

DIWU3 KE (LESSON 5) – Wo3 de jia1 我 的 家 (Ini keluarga/rumah saya)

· Ni3 jia1 you3 ji3 ge ren2? 你 家 有 几 个 人? (Keluarga kamu ada berapa orang?-campur dengan parents/orang yang tinggal bersama-sama)
· Wo3 jia1 you3 si4 ge. Ba4ba, ma1ma, mei4mei he2 wo3. 我 家 有 四 个。 爸爸, 妈妈,妹妹 和 我。 (keluarga saya ada 4 orang)
· Ni3 ba4ba zai4 na3li gong1zuo4? 你 爸爸 在 哪里 工作? (Bapa kamu bekerja dimana?)
· Ta1 zai4 yin2hang2 gong1zuo4. Ta1 shi4 kuai4ji4shi1. 他 在 银行 工作。 他 是 会计师。 (Dia bekerja di bank. Dia adalah akauntan)
· Ni3 de ma1ma ne? 你 的 妈妈 呢?(Kamu punya mama pulak?)
· Wo3 de ma1ma mei2you gong1zuo4. Ta1 shi4 jia1ting2 zhu3fu4. 我 的 妈妈 没有 工作。她 是 家庭 主妇。 (Mama saya tidak bekerja. Dia adalah suri rumah)
· Wo3 you3 ba4ba. 我 有 爸爸。 (Saya memiliki bapa)
· Wo3 de ba4ba. 我 的 爸爸。 (Ini bapa saya)
· Yi1sheng1.医生。 (Doktor)
· Haochi (Baik makan=sedap)
· Ni3 zai4 na3li? 你 在 哪里? (Kamu ada dimana?)
· Wo3 zai4 jia1。我 在 家。 (Saya ada di rumah)
· Ni3 zhu4 zai4 na3li? 你 住 在 哪里? (Kamu tinggal dimana?)
· Wo3 zhu4 zai4 Ji2long2po1. 我 住 在 吉隆坡。 (Saya tinggal di KL)
· Ni3 jia1 you3 shen2me ren2? 你 家 有 什么 人? (Rumah kamu ada siapa?)
· Ma1ma, liang3 ge jie3jie, yi2 ge di4di he2 wo3. 妈妈, 两 个 姐姐, 一 个 弟弟 和 我。
· Ni3 jie2hun1 le ma? 你 结婚 了 吗? (Kamu dah kawin?)
· Wo3 hai2 mei2you jie2hun1 / Hai2 mei2you。我 还 没有 结婚/ 还 没有。 (saya masih belum berkahwin)
· Jie2hun1 le。结婚 了。 (Dah berkahwin)
· Intel gongsi。Intel 公司。 (syarikat Intel)
· Shuiwuju (JBA)
· Shouxiang (Perdana Menteri)
· Shangdian (kedai)
· Tui4 xiu1 le (Bersara)
· Zhu4 (Tinggal)
· Liang3 (2)
· Da4xue2。大学。(Universiti)
· Da4 (Besar)
· Xue1xiao4 (Sekolah ren/men)
· Xiao4 (Kecil)
· Jia1ren2。家人。 (ahli keluarga)
· Fu4qin。父亲。 (Ayah-sopan)
· Mu3qin。母亲。 (Ibu-sopan)
· Gong1gong。 公公。 (Datuk)
· Po2po。婆婆。 (Nenek)
· Ding4hun1。订婚。 (Bertunang)
· Qu4。去。 (Pergi)
· Bai3huo4 gong1si1。百货 公司。 (Emporium)
· Yi1yuan4。医院。 (Hospital)

DILIU4 KE (LESSON 6) – Ni3 duo1da4 le? 你 多大 了?(Berapa umur kamu?)

· Ni3 you3 ji3 ge xiong1di4 jie3mei4? 你 有 几 个 兄弟 姐妹? (Berapa orang adik beradik kamu?)
· Wu3 ge. Wo3 you3 liang3 ge ge1ge, yi2 ge di4di he2 yi2 ge mei4mei. 五 个。 我 有 两 个 哥哥, 一 个 弟弟 和 一 个 妹妹。 (5 orang. Saya ada 2 abang, 1 org adik L, dan 1 org adik P)
· Ni3 de mei4mei ji3 sui4 le? 你 的 妹妹 几 岁 了? (Berapa umur adik P kamu?)
· Liu4 sui4 le. 六 岁 了。 (6 tahun)
· Wo3 13 sui4 le. 我 13 岁 了。 (Saya berumur 13 tahun)
· Ni3 de nan2 peng2you duo1da4 le? 你 的 男 朋友 多大 了? (Awak punya kawan L umur berapa?)
· 24 sui4 le。24 岁 了。 (24 tahun)
· Ni3 de Hua2yu3 lao3shi1 duo1da4 le? 你 的华语 老师 多大 了?
· Wo3 bu4 zhi1dao4。 我 不 知道。(Saya tak tahu)
· Zhi1dao4。 知道。 (Tahu-berita)
· Hui。 (Tahu-perbuatan)
· Wo hui xie huawen (Saya tahu menulis Mandarin)
· Wo hui jiang huayu (Saya tahu bercakap Mandarin)
· Changge (Nyanyi)
· Tiaowu (Menari)
· Youyong (Berenang)
· Jiangshi (Pensyarah)
· Er4 ling2 yi1 san1 nian (Tahun 2013)
· Hai2zi。孩子。 (anak)
· Nu3er1。奴儿。 (Anak P)
· Er2zi。儿子。 (Anak L)
· Ni3 de er2zi ji3 sui4 le? 你 的 儿子 几 岁 了? (Berapa umur anak L kamu?)
· Wo3 de er2zi wu3 sui4 le. 我 的 儿子 五 岁 了。 (Anak L saya berumur 5 tahun)
· Gongchang (Kilang)
· Hashan de jia1 (Keluarga Hasan)
· Nian4shu1。念书。 (Belajar)
· Shang1ren2。商人。 (Peniaga)
· Gong1cheng2shi1。 工程师。 (Jurutera)
· Gong1ren2。工人。 (Pekerja)
· Shu1ji4。书记。 (Kerani)

DIQI1 KE (LESSON 7) – Jin1tian1 ji3 hao4? 今天 几 号?(Hari ni tarikh apa?)

· Jin1tian1 19 hao4. 今天 几 号? (Hari ni 19 hari bulan)
· Ming2tian1 ji3 hao4? 明天 几 号? (Esok tarikh apa?)
· Zuo2tian1 ne? 昨天 呢?(Semalam ?)
· Jin1tian1 ji3 yue4 ji3 hao4? 今天 几 月 几 号? (Hari ni berapa hari berapa bulan ?)
· yue4. 月。 (Bulan)
· hao4. 号。(Hari)
· Ni3 de sheng1ri shi4 shen2me shi2hou? 你 的 生日 是 什么 时候? (Bila hari jadi kamu?)
· Wo3 de sheng1ri shi4 8 yue4 15 hao4. Ni3 ne? 我 的 生日 是 8 月 15 号。 你 呢? (Saya dilahirkan pada 15 Ogos. Kamu pula?)
· Ni3 shi4 na3yi1 nian2 sheng1 de? 你 是 哪一 年 生 的? (Kamu lahir pada tahun berapa?)
· Wo3 shi4 1982 nian2 sheng1 de. (Saya lahir pada tahun 1982)
· Nian gao. (kuih bakul)
· Sheng1。生。 (lahir)
· Na3yi1. 哪一。(Yang mana satu?)
· Shen2me shi2hou。 什么 时候。 (bila)
· Ba1yue4. 巴 月。(Ogos)
· Jiu3yue4. 九 月。(September)
· San1yue4 qi1 hao4 yi1 jiu3 ba1 yi1 nian2. 三 月 ,七 号: 一 九 巴 一 年。 (Mac, 7 :1981)
· Sheng1ri kuai4le4。 生日 快乐。 (Happy birthday)
· Zhu4 ni3 sheng1ri kuai4le4 [2x] 祝 你 生日 快乐。
· Zhu4 ni3 xing4fu2 wu2 zhi3jing4。 祝 你 幸福 无 止境。 (ucapan bahagian selama-lamanya)
· Hao3xiang4 song1 bai3 chang2 qing1。 好像 松 柏 常 青。 (seperti pokok ru selalu hijau)
· Zhu4。祝。 (ucapan)
· Xing4fu2。幸福。 (Bahagia)
· Chang2。常。 (selalu)
· Qing1。青。 (hijau)
· Jin1nian2/Jintian。今年。 (Tahun ini)
· Ming2nian2。明年。 (Tahun depan)
· Qu4nian2。去年。 (Tahun lepas)
· Zhe ge yue4 (bulan ini)
· Shang ge yue4 (Bulan lepas)
· Xia ge yue4 (Bulan depan)

DIBA1 KE (LESSON 8) – Jin1tian1 xing1qi1ji3? 今天 星期几?(Hari ni hari apa?)

· Jin1tian1 xing1qi1tian1/xingqiri. 今天 星期天/ (Hari ni hari Ahad)
· Xing1qi1yi1。星期一。 (Isnin)
· Xing1qi1wu3。星期五。 (Jumaat)
· Wan3shang ni3 zuo4 shen2me? 晚上 你 做 什么? (Selamat malam, awak buat apa?)
· Wo3 qu4 kan4 peng2you. Ni3 ne? 我 去 看 朋友。 你 呢? (Saya nak berjumpa kawan. Kamu pulak?)
· Ni3 zai4 zuo4 shen2me? 你 在 做 什么? (Kamu sedang buat apa?)
· Wo3 zai4 jia1 kan4 dian4shi4. 我 在 家 看 电视。 (Saya sedang tengok televisyen di rumah)
· Mei3ling2, ming2tian1 xing1qi1ji3? 美玲,明天 星期几? (Meiling, esok hari apa?)
· Ming2tian1 xing1qi1liu4. 明天 星期六。 (Esok hari Sabtu)
· Xing1qi1liu4 ni3 shang4ban1 ma? 星期六 你 上班 吗? (Kamu bekerja hari Sabtu kah?)
· Bu4, bu2 shang4ban1. 不, 不 上班。 (Tidak, tidak bekerja)
· Ni3 yao qing3 wo3 chi1fan4 ma? (Kamu nak belanja saya makan?)
· Qing3 peng2you hecha. (Belanja kawan minum)
· Xing1qi1wu3 lai2 wo3 jia1, wo3 qing3 ni3 chi1fan4。 星期五 来 我 家, 我 请 你 吃饭。 (Hari Jumaat saya datang rumah, saya belanja kamu makan)
· Hao3, xie4xie. Zai4jian4. 好, 谢谢。再见。 (Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi)
· Zuo4. 做。(buat)
· Qu4. 去。(Pergi)
· Kan4. 看。(Mengunjung/Menonton/Tengok)
· Ni3 qu4 nali? (Kamu pergi mana?)
· Yi1 ge xing1qi1ji3 tian1? (Satu minggu ada berapa hari?)
· Tian1。天。 (Hari)
· Yi1 ge xing1qi1 qi1 tian1. (Satu minggu ada 7 hari)
· Toutong (sakit kepala)
· Shengbing (sakit-tak sihat)
· Tong (sakit-kena pukul)
· Niunai (susu lembu)
· Wo3 shengbing le. wo3 qu4 kan4 yi1sheng1. (Saya sakit. Saya pergi berjumpa doktor)
· Gougou (anjing)
· Moumou (kucing)
· Shu (buku)
· Shuijiao (Tidur)
· Xia4ban1。下班。 (Balik kerja)
· Shang ke (Pergi belajar)
· Bao4zhi3。报纸。 (Surat khabar)
· Dian4ying3。电影。 (pawagam/ gambar/screen besar)
· Kanxi。 (Tengok movie)
· Nian4shu1 (Belajar)
· Da4xue2。大学。 (Universiti)
· Can1ting1. (Restoren)
· Tu2shu1guan3. (Perpustakaan)
· Deng3. (Tunggu)
· Yao4fang2. 药房。 (Klinik)
· Da3 dian4hua4. ( Menelefon)
· You2yong3.游泳。 (Berenang)
· Da3qiu2. 打球。 (Bermain bola)
· Qima (Menunggang kuda)
· Tiqiu. (Sepak bola)

DIJIU3 KE (LESSON 9) – Xian4zai4 ji3 dian3 le? 现在 几 点 了? (Sekarang pukul berapa?)

· 7 dian3 10 fen1. 7 点 10 分。 (7 jam 10 minit)
· Wo3 yao4 hui2 jia1 le. 我 要 回 家 了。 (Saya nak balik rumah)
· Ke4/Shi wu fen / Yi2ke4 。 /十 五 分/ 一刻。 (suku/15 minit)
· Ban/ San1ke4。半 /三刻。 (Setengah/30 minit)
· Fen. 分。(Minit)
· Miao3。秒。 (Saat)
· Yao4.要。 (hendak)
· Jing1li3 jiao4 ni3men ming2tian1 qu4 kai1hui4. 经理 叫 你们 明天 去 开会。 (Semalam, pengurus suruh kamu semua pergi mesyuarat)
· Jiao4。叫。 (Suruh)
· Ji3 dian3? 几 点? (Pukul berapa?)
· Zao3shang 9 dian3 ban4。 早上 9 点 半。 (Pukul 9.30am)
· Zai4 na3li kai1hui4? 在 哪里 开会? (Mesyuarat dimana?)
· San1 lou2 de hui4yi4shi4. 三 楼 的 会议室。 (Bilik mesyuarat di tingkat 3)
· Zhong1wu3. 中午。(Tengahari)
· Xia4wu3. 下午。 (Petang)
· Ge1ge xing1qi1tian1 qing3 peng2you chi1fan4. 哥哥 星期天 请 朋友 吃饭。 (Hari Ahad abang belanjan kawan makan)
· Ali de sheng1ri shi4 11 yue4 16 hao4. Ali 的 生日 是 11 月 16 号。 (Birthday Ali 16 November)
· Wo3men ji3 yue4 ji3 hao4 kai1hui4? 我们 几 号 开会?
· Jin1tian1 xia4wu3 1 dian3 wo3 qu4 chi1fan4. 今天 下午 1 点 我 去 吃饭。
· Li4li4 he Jia1ming2 1997 nian2 12 yue4 25 hao4 jie2 hun1. Lili 和 Jiaming1997 年 12 月 25 号 结婚。

DISHI2 KE (LESSON 10) – Qu4 na3li? 去 哪里?(Pergi mana?)

· Ming2tian1 bu2 shang4ban1, ni3men xiang3 qu4 na3li? 明天 不 上班, 你们 想 去 哪里? (Esok tidak bekerja, kamu semua ingin pergi mana?)
· Wo3men xiang3 qu4 gong1yuan2 pao3bu4. Ni3 ne? 我们 想 去 公园 跑步。你 呢? (Kami semua ingin pergi berjoging di taman. Kamu pula?)
· Ni3 yao4 qu4 na3li? 你 要 去 哪里? (Kamu nak?)
· Wo3 yao4 qu4 shangban. 我 要 去 上班。 (Saya ingin pergi bekerja)
· Wo3 xiaban le. (Saya balik kerja)
· Chuqu (Keluar)
· Qu4 (Pergi)
· Jinlai (Masuk)
· Lai (Mari)
· Xiang yi xiang (Cuba fikir)
· Huayuan (taman bunga)
· Xiang (Ingin/Fikir/Rindu)
· Diannao (komputer)
· Dian (Elektrik)
· Nao (Otak)
· Wo3 hen xiang ni. (Saya sangat rindu kamu)
· Wo xiang qu basha maicai. 我 想 去 巴刹 买菜。 (Saya ingin pergi pasar beli sayur)
· Mai。买。 (Beli)
· Cai。才。 (Sayur)
· Ba1sha1 zai4 na3li? 巴刹 在 哪里? (Pasar dimana?)
· 16 qu1。16 区。 (Seksyen 16)
· Zou。 (Berjalan)
· Diao (Lompat)
· Ai (Suka/Cinta)
· Xihuan (suka)
· Liulian (Durian)
· Wo3 bao le (saya dah kenyang)
· Wo e le (Saya lapar)
· Dabao (Bungkus)
· Mingtian xingqitian, ni3 yao4 qu4 na3li? 明天 星期天, 你 要 去 哪里? (Esok hari Ahad, kamu nak pergi mana?)
· Qu4 Lu4 Anbang Gou4wu4 Zhong1xin1 mai3 dong1xi. 去 路 Anbang购物 中心 买 东西。 (Pergi Pusat Beli Belah Jalan Ampang beli barang)
· Gou4wu4 Zong1xin1。购物 中心。 (Pusat Beli Belah)
· Gou4wu4。购物。 (beli barang)
· Zhong。中。 (centre)
· Xin。心。 (hati)
· Dong1xi。东西。 (barang)
· Xianzai ni3 yao4 qu4 na3li? 现在 你 要 去 哪里?
· Wo yao qu canting chifan. Ni ne? 我 要 去 餐厅 吃饭。 你 呢?
· Ni3 zen3me qu4? 你 怎么 去? (Bagaimana awak pergi?)
· Zuo4 ba1shi4 qu4. 坐 巴士 去。 (Pergi dengan bas)
· Yaoji (Pharmacy)
· Yaojishi (Pharmacist)
· Yingyangshi (Dietician)
· Yayi (Dentist)
· Feiji (Kapal terbang)
· Zhishengji (Helikopter)
· Huoche (Kereta api)
· Gaotic (kereta api laju)
· Wo3 yao4 hui jia. (Saya nak balik rumah)
· Zhi dao (Tahu - info)
· Zhi hui (Tahu – buat)
· Lu4. 路。 (jalan)
· Ming2pian4。名片。 (Kad nama)
· Zhu4jia1. 住家。(Rumah kediaman)
· Tu2shu1guan3. 图书馆。(Perpustakaan)

DISHIYI KE (LESSON 11) – Zuo4 shen2me? 做 什么?(Buat apa?)

· Zuo4. 做。 (Duduk/Buat)
· Gei3。给。 (Bagi/kepada)
· Gei3 wo3。给 我。 (Bagi saya)
· Jiao。 (ajar)
· Yuebing。 (Biskut/Kuih bulan)
· Mian (mee)
· Mianbao (Roti)
· Dangao (kek)
· Dan (telur)
· Gao (Kuih)
· Zai4 (Sedang/ada/di)
· Ta1men zai4 zuo4 shen2me? 他们 在 做 什么? (Mereka sedang buat apa?)
· Luo2si1li4 zai4 shui4jiao4, A1bu4 zai4 kan4 bao4zhi3. Rosli在 睡觉, Abu 在 看 报纸。 (Rosli sedang tidur, Abu tengok surat khabar)
· Wang2 jing1li3 zai4 zuo4 shen2me? 王 经理 在 做 什么?
· Ta1 zai4 da3 dian4hua4. 他 在 打 电话。 (Dia sedang menelefon)
· Ta1 da3 dian4hua4 gei3 shui2? 他 打 电话 给 谁? (Dia menelefon kepada siapa?)
· Wo3 shen2me shi2hou ke3yi3 jian4 ta1? 我 什么 时候 可以 见 他?
· Xia4wu3 liang3 dian3. 下午 两 点。 (Pukul 2 petang)
· Wo3 jiao ni3. (saya ajar awak)
· Shen2me shi2hou? 什么 时候? (Bila?)
· You3 kong4 de shi2hou, ni3 xi3huan zuo4 shen2me? 有 空 的 时候,你 喜欢 做 什么? (Semasa ada masa lapang, kamu suka buat apa?)
· Shi2hou。时候。(apabila/semasa)
· Wo3 chang2chang2 qu4 you2yong3. Ni3 ne? 我 常常 去 游泳。 你 呢? (Saya selalu berenang. Kamu pula?)
· Chang2chang2. 常常。 (selalu)
· Wo3 hen3shao3 qu4 you2yong3. Wo3 xi3huan kan4 dian4ying3. 我 很少 去 游泳。 我 喜欢 看 电影。 (Saya jarang-jarang pergi berenang. Saya suka tengok wayang)
· Hen3shao3. 很少。(Jarang-jarang)
· Ni3 xi3huan kan4 shen2me dian4ying3? 你 喜欢 看 什么 电影? (Dia suka tengok wayang apa?)
· Hua2yu3pian4. 华语片。 (Filem Mandarin)
· Yingyupian. (Filem India)
· Ke3yi3. 可以。(Boleh)
· Jian4. 见。(Jumpa)
· You3 kong4. 有 空。 (ada masa lapang)
· Xiu1xi. 休息。(Berehat)
· Ting1 yin1yue4. 听 音乐。 (Dengar musik)
· Da3 yu3mao2qiu2. 打 羽毛球。 (Badminton)
· Yu3mao2. 羽毛。(bulu)
· Qiu2. 球。(bola)
· Ti1 zu2qiu2. 踢 足球。(Football)
· Zu2. 足。(kaki)
· Ti1. 踢。(sepak)
· Lu3xing2. (Melancong)
· Ge1ge chang2chang2 lu3xing2. 哥哥 常常 luxing. (Abang selalu melancong)
· Tong2xue2. 同学。 (classmate)
· Shang4si. 上司。(Orang atasan)
· Wo3 de shang4si hen3shao3 lai2 shang4ban1. 我 的 上司 很少 来 上班。 (Orang atasan saya jarang-jarang datang bekerja)
· Wo3 de tong2xue2 hen3shao3 lai2 shang4ke4. 我 的 同学 很少 来 上课。 (Classmate saya jarang-jarang pergi belajar)
· Liao2tianr1. (bersembang)
· Shang4ke4. 上课。 (menghadiri kuliah)
· Qu4shi4. (meninggal dunia)
· Jing3cha2. (Polis)
· Jiang3shi1. (Pensyarah)
· Ye3can1. (Berkelah)
· Er4ge1 (abang ngah)
· Tui4xui1 (bersara)
· Nian4shu1 (belajar)
· Cong1ming (Cerdik,bijak)
· Da4ge1 (Abang sulung)
· Ying1jun4 (kacak)

Essay.

Wo3 jiao4 Shizune, wo3 de jia1 zai4 Penang. Wo3 you3 fu4qin, mu3qin, he2 6 ge xiong1di4 jie3mei4. Wo3 de fu4qin shi4 yin2hang2 jing1li3, ta1 qu4nian2 tui4xiu1 le. Mu3qin shi4 yi2 ge jia1ting2 zhu3fu4.
我 叫Shizune, 我 的 家 在 Penang. 我 有 父亲, 母亲, 和 6 个 兄弟 姐妹。 我 的 父亲 是 银行 经理, 他 去年 退休 了。母亲 是 一 个 家庭 主妇。

Wo3 de da4ge1 jiao4 Naruto, ta1 hen3 ying1jun4. Ta1 zai4 Hua2da4 Gong1si1 gong1zuo4. Wo3 de er4ge1 jiao4 Ahmad, ta1 shi4 kuai4ji4shi1. Jie3jie Ha1si1na4 hen3 piao4liang, ta1 shi4 yi2 ge mis4shu1. Mei4mei zai4 xiao3xue2 nian4shu1, ta1 hen3 cong1ming, ye3 hen3 ke3’ai4.
我 的 大哥 叫 Naruto,他 很 英俊。 他 在 华大 公司 工作。 我 的 二哥 叫 Ahmad,他 是 会计师。 姐姐 Hasina很 漂亮, 她 是 一 个 秘书。 妹妹 在 小学 念书,她 很 聪明,也 很 可 爱。

Wo3 jin1nian2 24 sui4, wo3 de sheng1ri shi4 11 yue4 16 hao4. Wo3 shi4 xue2sheng, wo3 zai4 Ma3la1 Gong1yi4 Da4xue2 nian4shu1. Wo3 xi3huan chang4ge1 he2 ting1 yin1yue4. You3 kong4 de shi2hou, wo3 chang2chang2 kan4 dian4ying3 he4 ti1 zu2qiu2.

我 今年 24 岁, 我 的 生日 是 11 月 16 号。 我 是 学生, 我 在 玛拉 工艺 大学 念书。我 喜欢 唱歌 和 听 音乐。 有 空 的 时候,我 常常 看 电影 和 踢 足球。


That's all. jaane~~

No comments: